Warunki i postanowienia ogólne

§ 1 Rejestracja

Rejestracja na szkolenia, warsztaty lub konferencje jest możliwa jedynie w formie pisemnej. Po zakończeniu rejestracji, aplikacja otrzymuje natychmiastowe potwierdzenie rejestracji. Mając na uwadze że, liczba uczestników jest ograniczona z powodów dydaktycznych i lokalowych, zgłoszenia rejestracji są przetwarzane w kolejności napływania. Rejestracje pisemne mogą być składane przez Internet, e-mail, fax, lub drogą pocztową. Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia rejestracji z gasq, rejestracja jest wiążąca.

§ 2 Przetwarzanie zamówień

Po wystawieniu faktury zostaje wysłane pisemne potwierdzenie. Po wysłaniu potwierdzenia, wszelkie informacje odnoszące się do odpowiedniego programu szkoleniowego będą przekazywane przez e-mail.

§ 3 Czas obowiązywania ofert

Oferty obowiązują  jedynie do określonego w ich treści terminu . Po upływie tego czasu, ważność oferty wygasa. Wszelkie odstępstwa od powyższej reguły wymagają formy pisemnej.

§ 4 Opłaty

Opłaty za uczestnictwo uiszczane są w wysokości kwoty uwidocznionej na fakturze/rachunku. Do wszystkich kwot należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Opłaty za egzamin obejmują uczestnictwo w egzaminie oraz dostarczenie wyników egzaminu za pomocą  poczty e-mail. Dodatkowe koszty związane z przelewami międzynarodowymi w całości ponoszą uczestnicy. W wyjątkowych przypadkach mają zastosowanie podstawowe przepisy transakcji płatniczych .

§ 5 Zmiany

Gasq zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej, drobnych zmian w treści materiałów, a także do zmiany miejsca lub terminu szkolenia/egzaminu. Wszelkie zmiany komunikowane są odpowiednio wcześnie. W przypadku, gdy z powodu zmian uczestnik nie będzie w stanie wziąć udziału w szkoleniu/egzaminie, przysługuje mu prawo rezygnacji bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa

Rezygnacja z jakiegokolwiek szkolenia/egzaminu musi być przekazana zawsze w formie pisemnej. W przypadku, gdy rezygnacja jest dokonana nie później, niż dwanaście tygodni przed rozpoczęciem, uczestnik ponosi koszty w wysokości 50% kwoty. W przypadku, gdy rezygnacja jest wysłana w terminie późniejszym, lub gdy uczestnik będzie nieobecny, ponosi on koszty w całości. Istnieje możliwość zamiany osoby uczestniczącej – za pisemną zgodą gasq. Wszystkie powyższe zapisy wymagają pisemnego powiadomienia gasq.

§ 7 Odwołanie przez gasq

Gasq zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/ egzaminu do 5 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku wymaganej ilości uczestników lub z powodu przyczyn niezależnych od gasq. W wyjątkowych przypadkach (np. z powodu choroby osoby prowadzącej, bądź z powodu działania sił wyższych) odwołanie może być dokonane w terminie krótszym, niż 5 dni od rozpoczęcia. W takich przypadkach gasq niezwłocznie zaoferuje terminy zastępcze. W przypadku odwołania szkolenia/warsztatu/egzaminu przez gasq, wszystkie wniesione opłaty będą zwrócone w całości. Wszelkie dodatkowe koszty, w szczególności rekompensata za nieobecność w pracy, wydatki na hotel i podróż, nie są zwracane.

§ 8 Roszczenia, Odpowiedzialność, Odszkodowanie za szkody

Wszelkie skargi i odwołania należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu świadczenia usługi. W przypadku, gdy odwołanie jest zasadne, gasq  według swego uznania skoryguje kwotę na fakturze, bądź zaoferuje zadośćuczynienie lub darmową usługę w racjonalnym przedziale czasowym. Mimo, iż dokumentacja i egzaminy są przygotowywane z najwyższą starannością i dokładnością, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie uchybień.

Gasq nie ponosi odpowiedzialności za poprawność zawartości prezentacji online oraz innych dokumentów bądź materiałów.

Gasq nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne wynikające z utraty/zagubienia rzeczy wartościowych, garderoby itp.

W przypadku rażącego naruszenia zobowiązań wynikających z umowy, odpowiedzialność gasq jest ograniczona do przewidywanej kwoty szkód. W przypadku drobnych uchybień odpowiedzialność gasq jest całkowicie wyłączona.

W zakresie określonym przez prawo, wszelkie żądania względem gasq Sernice GmbH są wykluczone. W wyjątkowych przypadkach obowiązują przepisy określone ustawą.

 

§ 9 Prawa autorskie i prywatność danych

Wszelkie prawa, wliczając prawa do przedruku i kopiowania dokumentacji lub jej części są własnością gasq Service GmbH.

Zabronione jest reprodukowanie, kopiowanie, dystrybucja i publikacja dokumentów, pytań egzaminacyjnych bądź ich fragmentów bez wyraźnej pisemnej zgody gasq.

Przetwarzanie danych klienta jest wykonywane za jego zgodą i jedynie w zakresie pozwalającym na prawidłowe przeprowadzenie szkolenia bądź egzaminu. Na życzenie klienta dostarczone zostaną  informacje dotyczące jego danych osobowych, niezależnie od tego, w jakim czasie zostały zgromadzone.

W komputerach należących do gasq nie mogą być używane dyski przenośne bądź jakiekolwiek inne nośniki danych. Wszelkie wyjątki od tej reguły wymagają zgody gasq. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające ze złamania tego zakazu.

Sprawcy uszkodzenia sprzętu i akcesoriów będą pociągnięci do odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Klient wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć w trakcie szkoleń bądź egzaminów i wykorzystanie ich do celów promocyjnych przez gasq, z wyjątkiem sytuacji, w których klient wyrazi sprzeciw przed rozpoczęciem szkolenia\egzaminu.

§ 10 Hotele

Na życzenie gasq może dokonać rezerwacji hotelu dla uczestników –  z reguły ze specjalnymi rabatami. Koszty pobytu uczestnicy opłacają bezpośrednio w hotelu.

§ 11 Dodatkowe zobowiązania

Wszelkie dodatkowe zobowiązania, by były efektywne wymagają formy pisemnej.

§12 Różnice interpretacyjne

W przypadku, gdy wystąpią wątpliwości i różnice w interpretacji przepisów, obowiązuje niemiecka wersja Ogólnych Warunków Umowy.

§ 13 Miejsce umowy i miejsce jurysdykcji

Jeśli jest to zgodne z przepisami prawnymi, wyłączne miejsce wykonywania umowy i  miejsce jurysdykcji to Bamberg, Niemcy. Niniejsza umowa jest zgodna z przepisami prawa Europejskiego.

§ 14 Klauzula rozdzielności

Przypadek, gdy niektóre warunki niniejszej Umowy mogą nie zostać spełnione w całości lub częściowo, nie odnosi się do pozostałych warunków Umowy. Strony są zobowiązane do przestrzegania umowy na zasadach zgodnych z celami biznesowymi i stosowania przepisów  pierwotnego postanowienia tak skrupulatnie, jak to możliwe.