Kodeks postępowania gasq

1.Osoba zarejestrowana w rejestrze gasq działa w wiarygodny sposób, który jest w najlepszym interesie organizacji zatrudniającej lub zlecającą pracę danej osobie i wszystkich innych powiązanych organizacji.

2.Osoba zarejestrowana w rejestrze gasq działa zgodnie z interesem publicznym. Decyzje powinny być podejmowane zgodnie z etyką i możliwie najwyższymi standardami zawodowymi.

3.Osoba zarejestrowana w rejestrze gasq wspiera kolegów i współpracowników w ich rozwoju zawodowym i przestrzegania etyki.

4.Osoba zarejestrowana w rejestrze gasq unika prawdziwego lub domniemanego konfliktu interesów. Osoba nie przyjmuje żadnych zysków z audytowanej organizacji, takich jak dary lub rabaty.

5. Osoba zarejestrowana w rejestrze gasq odrzuca korupcję w jakiejkolwiek formie i pracuje uczciwie i niezależnie.

6.Osoba zarejestrowana w rejestrze gasq ujawnia wszelkie możliwe konflikty interesów każdej zainteresowanej stronie.

7.Osoba zarejestrowana w rejestrze gasq sprawiedliwie traktuje wszystkich ludzi bez względu na czynniki takie, jak religia, rasa, płeć, niepełnosprawność lub wiek.

8.Osoba zarejestrowana w rejestrze gasq nie działa w sposób szkodliwy dla dobrego imienia i interesów organizacji audytowanej i organizacji kontrolującej.

9.Osoba zarejestrowana w rejestrze gasq nie działa w sposób szkodzący reputacji, wiarygodności lub interesom gasq.

Każdy zarejestrowany w rejestrze gasq musi przyjąć następujący kodeks postępowania.