Professional Assurance Credits

Co 18 miesięcy, w celu odnowienia certyfikatu konieczne jest zebranie odpowiedniej liczby punktów PACIT (PAC).

Do odnowienia certyfikatu wymagane jest zdobycie co najmniej 100 PAC. Można zebrać więcej, niż 100 PAC (nie ma maksymalnej liczby punktów, które można zebrać). Możliwe jest również przeniesienie punktów PAC na następny okres odnawiania certyfikatu. Maksymalna liczba PAC, które mogą być przeniesione na następny okres przedłużenia wynosi 25.

Aby ubiegać się o przedłużenie certyfikatu należy zdobyć co najmniej 60 PAC w Działaniu 1 (doświadczenie zawodowe). Konieczne jest również zdobycie PAC w co najmniej dwóch innych obszarach aktywności.

Wszystkie dokumenty dotyczące odnowienia certyfikatu należy złożyć w gasq co najmniej 6 tygodni przed terminem wygaśnięcia ważności certyfikatu.

Tabela punktacji

Czynność

Opis czynności

Punkty PACs

Minimum/Maximum PACs na okres 18 miesięcy

1

Wykonywanie zawodu w obszarze certyfikacji

10 PACs za zrealizowany miesiąc

60/80

2

Udział w konferencji z dziedziny Jakości Oprogramowania/ Inżynierii Oprogramowania

5 PACs za zrealizowany dzień

50

3

Bycie prelegentem na konferencji

10 PACs za prezentację 

50

4

Udział w seminarium/szkoleniu z dziedziny Jakości Oprogramowania/ Inżynierii Oprogramowania

5 PACs za zrealizowany dzień

50

5

Bycie trenerem na seminarium/szkoleniu z dziedziny Jakości Oprogramowania/ Inżynierii Oprogramowania

10 PACs za zrealizowany dzień

50

6

Wydanie książki na temat z dziedziny Jakości Oprogramowania/ Inżynierii Oprogramowania

1 PAC za 10 stron

60

7

Wydanie artykułu na temat z dziedziny Jakości Oprogramowania/ Inżynierii Oprogramowania

10 PACs za każdy artykuł (powtórzenie tego samego artykułu jest niedozwolone); artykuł musi być opublikowany w niezależnym magazynie, nie będącym pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą autora

50